مدرک ACS امریکا و ICS کانادا دارای کد رهگیری (Register No) روی مدرک می باشد که اگر این کد را در سایت ACS امریکا و سازمان اعتبار بخشی امریکا ( USAS) و سازمان ICS  کانادا وارد نمایید تمام مشخصات دانشجو نمایش داده می شود که جهت استعلام مدرک در همه کشورهای جهان قابل رویت می باشد.
بیشتر…