مدرک ACS امریکا و ICS کانادا دارای کد رهگیری (Register No) می باشد که اگر این کد را در سایت ACS امریکا و سازمان اعتبار بخشی امریکا ( USAS) و سازمان ICS  کانادا وارد نمایید تمام مشخصات دانشجو نمایش داده می شود که جهت استعلام مدرک در همه کشورهای جهان قابل رویت می باشد.
بیشتر…

مدرک بین المللی دانشگاه آزاد با مهر و امضا ریاست دانشگاه دارای تاییدیه وزارت علوم و وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری مورد تایید همه کشورهای جهان بجز امریکا و کانادا می باشد و جزء 1000 ساعت آموزشی و 500 امتیاز آموزشی در طول خدمت کارکنان دولتی و لشگری محسوب می شود. بیشتر…