مدرک بین المللی دانشگاه آزاد با مهر و امضا ریاست دانشگاه دارای تاییدیه وزارت علوم و وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری مورد تایید همه کشورهای جهان بجز امریکا و کانادا می باشد و جزء 1000 ساعت آموزشی و 500 امتیاز آموزشی در طول خدمت کارکنان دولتی و لشگری محسوب می شود.

برای دریافت مدرک دانشگاه آزاد که معادل مدرک سازمان مدیریت حهت ارتقا شغلی و درآمدی کارکنان دولتی و لشگری نیز می باشد، الزما نیازی به شرکت در کلاس ندارید! و می توانید صرفا مدرک خود را دریافت نمایید.

برای دریافت مدرک دانشگاه آزاد ابتدا در آزمون آنلاین شرکت می نمایید که البته با توجه به کیفیت تدریس و نمونه سوالاتی که در اختیار دانشجویان قرار میگیرد، قبولی در آزمون تضمینی میباشد و سپس پس از یک ماه مدرک خود را دریافت خواهید کرد

تاییدیه مدرک دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم و وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه