مدرک بین المللی دانشگاه آزاد با مهر و امضا ریاست دانشگاه دارای تاییدیه وزارت علوم و وزارت امورخارجه و وزارت دادگستری مورد تایید همه کشورهای جهان بجز امریکا و کانادا می باشد و جزء 1000 ساعت آموزشی و 500 امتیاز آموزشی در طول خدمت کارکنان دولتی و لشگری محسوب می شود.

برای دریافت مدرک دانشگاه آزاد که معادل مدرک سازمان مدیریت حهت ارتقا شغلی و درآمدی کارکنان دولتی و لشگری نیز می باشد، الزما نیازی به شرکت در کلاس ندارید! و می توانید صرفا مدرک خود را دریافت نمایید.

برای دریافت مدرک دانشگاه آزاد ابتدا در آزمون آنلاین شرکت می نمایید که البته با توجه به کیفیت تدریس و نمونه سوالاتی که در اختیار دانشجویان قرار میگیرد، قبولی در آزمون تضمینی میباشد و سپس پس از یک ماه مدرک خود را دریافت خواهید کرد. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.

تاییدیه مدرک دانشگاه آزاد توسط وزارت علوم و وزارت دادگستری و وزارت امورخارجه