داوطلبانی که جهت دریافت مدرک عجله دارند می توانند از مدارک ملی ICS و آموزشگاه تمدن استفاده نمایند.

برای دریافت مدرک وقت ندارید، بهترین پیشنهاد مدارک ملی ICS آموزشگاه تمدن می باشد که در تمامی سازمان های دولتی و خصوصی مورد تایید می باشد.

همچنین افرادی که مایل به شرکت در کلاس های آموزشگاه نیستند نیز می توانند مدرک ملی ICS را در کمتر از یک ماه دریافت نمایند.