داوطلبانی که جهت دریافت مدرک عجله دارند می توانند از مدارک ملی ICS و آموزشگاه تمدن استفاده نمایند.

برای دریافت مدرک وقت ندارید، بهترین پیشنهاد مدارک ملی ICS آموزشگاه تمدن می باشد که در تمامی سازمان های دولتی و خصوصی مورد تایید می باشد.

همچنین افرادی که مایل به شرکت در کلاس های آموزشگاه نیستند نیز می توانند مدرک ملی ICS را در کمتر از یک ماه دریافت نمایند. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.