داوطلبانی که جهت دریافت مدرک عجله دارند، می توانند از مدارک فنی و حرفه ای آموزشگاه تمدن استفاده نمایند.

اگر برای دریافت مدرک وقت ندارید، بهترین پیشنهاد مدارک فنی و حرفه ای آموزشگاه تمدن می باشد که در تمامی سازمان های دولتی و خصوصی مورد تایید می باشد.

همچنین متقاضیان می توانند بدون شرکت در کلاسهای آموزشگاه مدرک فنی و حرفه ای آموزشگاه تمدن را دریافت نمایند و در همان لحظه حضور داوطلبان، مدرک صادر و در اختیارتان قرار می گیرد. لازم به ذکر است که هزینه مدارک مجزا از هزینه دوره آموزش می باشد.